Chủ tịch: Ngô Vi Đức Huy
Đồng Chủ tịch: Huỳnh Trang Nhi